Национална Асоциация на Местните Власти в Грузия

За NALAG

NALAG е неправителствена, нестопанска организация, която обединява всички институции в областта на местното самоуправление.

NALAG цели усъвършенстване на системата за местно самоуправление; развитие на демокрацията на местно ниво, развитие на процеса на децентрализация в страната и подобряване работата на институциите за местно самоуправление.

Национална Асоциация на местните Власт в Грузия е създадена в рамките на съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската Комисия на 17 Декември 2004г. Бяха поканени 600 делегати от всични нива на управление (села, общности, градове и големи градове) на Учредителния Конгрес на NALAG. Делегатите приеха Хартата на NALAG и избраха Президент и Управителен Съвет. В процеса на учредяване участваха и много международни организации.

Основните цели на Националната Асоциация на Местните Власт в Грузия са:

  • Защита интересите на структурите на местно самоуправление на национални и международно ниво;
  • Сътрудничество с централните власти по въпросите на децентрализация;
  • Предоставяне на качествени услуги на членовете;
  • Подкрепа за повишаване квалификацията на служителите и такива на изборни длъжности;
  • Идентифициране на проблеми и създаване на взаимовръзки между органи на местното самоуправление, представяне на постижения и практически опит.

NALAG си сътрудничи с много международни организации и Европейски сдружения на местни власти. Партньор е на Правителството на Грузия в избора на членове на Грузинската делегация на Конгреса на Местните и Регионалните Власти в Европа.

Контакти

NALAG

142, A. Beliashvili Str., 0159, Tbilisi, Georgia

+995 32 272 6734