Изпълнителен Комитет към Градски Съвет, Измаил

За Изпълнителен Комитет към Градски Съвет, Измаил

Изпълнителен Комитет на Градски Съвет – Измаил е изпълнителен орган, създаден от Градският Съвет на Измаил да изпълнява функции и дейности от местното управление, дефинирани от Конституцията на Украйна, Закона „За местното управление в Украйна“, Европейската Харта за местно управление и други действащи закони в Украйна, и е основен администратор на фондове на градския съвет. Изпълнителният Комитет към Градския съвет на Измаил има делегирани права за управление на дейности в областта на социално-икономическото и културното развитие, планирането и осчетоводяването.

Изпълнителният Комитет е изпълнителен орган на Градския Съвет, а за оперативните функции имат делегирани права от Изпълнителните власти  – контролирани от съответните Изпълнителни органи.

Изпълнителният Комитет на Градския Съвет е много активен в търсенето и привличането на външно и грантово финансиране. През 2016г. инициира учредяването на местна структура към Градския Съвет на Измаил – „Офис на Измаил за подкрепа на  инвестициите“, който трябва да търси инвестиции и да подпомага изпълнението на проекти (грантове)  в Измаил в областта на социално-икономическото, научно-техническото, екологичното, културното и др. развитие.

През 2016г. Измаил се присъединява към Споразумението на Кметовете, за да осъществява дейности за постигане на целите за енергийна ефективност, климат и опазване на околната среда.

Към институцията има създадени отдели и експертен екип с опит в разработването и изпълнението на транс-гранични проекти в различни сфери: управление, икономика, селско стопанство, туризъм, предприемачество, IT технологии, маркетинг и комуникации.

Контакти

ECICC

Suvorov Ave, 62, Izmail, Odes'ka oblast, Ukraine, 68600

+380 4841 7 22 36