The launching event of GreeTHIS

The launching event of GreeTHIS started with a meeting on 13th December 2018 in the Regional Government Office in Varna, Bulgaria and hosted by UBBSLA as the project lead partner.

 

The meeting was officially opened by Mr. Stoyan Pasev, Regional Governor of Varna, who stated the significance of enhancing synergies between energy efficiency and tourism in the Black Sea region. Representatives of all project partners shared best practices and successful examples of activities carried out in the Black Sea countries.

 

The event gathered over 30 representatives of the partners together with municipal administrators, experts and specialists on tourism, culture heritage, local planning and development from the Bulgarian Black Sea municipalities, who will be potentially involved in the specific actions and participatory activities of the project.

 

The launching event coincided with the kick-off meeting in the UBBSLA office, devoted to the administrative and financial operation of the project, discussion of the major group of activities, expected results and deliverables. The tasks and responsibilities per respective partners were distributed and timeframe of the following actions was set.

 

The project partners visited the central urban area in Varna and were introduced with the culture management assets for the residents and local society the city has inherited throughout the years of experience. This study visit served to initiation of further inspirations to the culture heritage concept the GreeTHIS project would deliver within the Black Sea area.

 
IMG_2983

Начална Конференция на GreeTHIS

Началната конференция на GreeTHIS стартира със среща на заинтересованите лица на 13 декември 2018г. в Областна администрация Варна, България, а домакин бе АБЧО като водещ партньор на проекта.

Срещата бе официално открита от г-н Стоян Пасев, областен управител на Варна, който подчерта значимостта и синергиите между енергийната ефективност и туризма в Черноморския регион.

Представители на партньорите споделиха добри практики и успешни модели от Черноморските държави.

Събитието събра повече от 30 участника – представители на партньорските организации, общински администрации, експерти по туризъм, културно наследство, местно планиране и развитие  от черноморските общини, които ще бъдат привлечени в изпълнението на специфичните дейности и събития на проекта.

Началната среща съвпадна с първоначалната среща на партньорите, която се проведе в офиса на Асоциацията и бе насочена към обсъждане на административното и финансовото управление на проекта, основните групи дейности, очакваните резултати и продукти. По време на срещата бяха разпределени задачите и съответните отговорности по партньори, както и времевата рамка за изпълнение.

Участващите партньори посетиха централната градска част на Варна и се запознаха с културно-историческото наследство, което носи града заедно с присъщите исторически факти и събития, паметници и монументи. Посещението послужи като основна стъпка за иницииране на подобни събития и дейности от последователи, които биха използвали постиженията на GreeTHIS.

 

IMG_2983

The launching event of GreeTHIS

The launching event of GreeTHIS started with a meeting on 13th December 2018 in the Regional Government Office in Varna, Bulgaria and hosted by UBBSLA as the project lead partner.

 

The meeting was officially opened by Mr. Stoyan Pasev, Regional Governor of Varna, who stated the significance of enhancing synergies between energy efficiency and tourism in the Black Sea region. Representatives of all project partners shared best practices and successful examples of activities carried out in the Black Sea countries.

 

The event gathered over 30 representatives of the partners together with municipal administrators, experts and specialists on tourism, culture heritage, local planning and development from the Bulgarian Black Sea municipalities, who will be potentially involved in the specific actions and participatory activities of the project.

 

The launching event coincided with the kick-off meeting in the UBBSLA office, devoted to the administrative and financial operation of the project, discussion of the major group of activities, expected results and deliverables. The tasks and responsibilities per respective partners were distributed and timeframe of the following actions was set.

 

The project partners visited the central urban area in Varna and were introduced with the culture management assets for the residents and local society the city has inherited throughout the years of experience. This study visit served to initiation of further inspirations to the culture heritage concept the GreeTHIS project would deliver within the Black Sea area.

 
IMG_2983