ΈΡΓΟ: GREETHIS

Πράσινος Τουρισμός και Ιστορική κληρονομιά – ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας

Το GreeTHiS είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”. To GreeTHiS έφερε κοντά εταίρους από 6 χώρες: Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ελλάδα, Γεωργία και Ρουμανία.

Τα αντικείμενα του έργου είναι

– Να ενισχύσει την ανάπτυξη του πράσινου διασυνοριακού ιστορικού τουρισμού στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας προωθώντας τεχνογνωσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τεχνολογίες κλιματικής προσαρμογής σε ιστορικά και προστατευόμενα κτίρια, καθώς και διευκολύνοντας τη μεταφορά καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων μεταξύ των χωρών.

 – Να υποστηρίξει την επανατοποθέτηση των τουριστικών πράσινων επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική προσαρμογή των προστατευόμενων τουριστικών περιοχών και κτιρίων, δημιουργώντας ευνοϊκές επιχειρηματικές ευκαιρίες στις χώρες της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας.

 – Να αυξήσει την ικανότητα των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της κλιματικής προσαρμογής της ιστορικής κληρονομιάς και στον τομέα του πράσινου ιστορικού τουρισμού.

 – Να επιδείξει βιώσιμη ενεργειακή παρέμβαση σε ιστορικές περιοχές και κτίρια, σεβόμενοι τον πολιτισμό, την κληρονομιά και τον τοπικό χαρακτήρα.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΕΣ ΟΜΆΔΕΣ ΔΡΆΣΕΩΝ

charts and graphs with magnifying glass and pencil, calculator,

T1 - Τεχνικές λύσεις ενεργειακής απόδοσης και κλιματική προσαρμογή σε ιστορικά κτίρια και μνημεία.

Στόχος αυτής της ομάδας δράσεων είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη ικανοτήτων των καθορισμένων ομάδων στόχου, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σε πιλοτικά αντικείμενα, δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο για την προστασία των ιστορικών κτιρίων με την εισαγωγή μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Ο δεύτερος στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλένδετης σχέσης μεταξύ  των ομάδων στόχου, με τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας πράσινου τουρισμού

Αποτελέσματα ομάδας Τ1

(1) Ανάπτυξη κοινού ηλεκτρονικού καταλόγου για τον πράσινο τουρισμό
(2) Προτάσεις καινοτόμων τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης για 3 κτίρια ανά χώρα για εισαγωγή επενδυτικών μέτρων σε προστατευόμενα κτίρια
(3) Έρευνα αγοράς καινοτόμων τεχνολογιών για την ενεργειακή απόδοση και την κλιματική προστασία σε ιστορικά κτίρια και περιοχές, στις χώρες της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας
(4) Κατάλογος τεχνολογιών, παραγωγών και διανομέων στις χώρες του έργου
(5) Τεχνικός κατάλογος καινοτόμων τεχνολογιών και παραγωγών
(6) Τεχνική βοήθεια στην τοπική κοινωνία των προστατευόμενων περιοχών.

tourism

T2 – Προοπτικές του πράσινου τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές των χωρών της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας και των αναπτυξιακών τους ευκαιριών.

Αυτή η ομάδα δραστηριοτήτων θα συμβάλει στην ενίσχυση του διασυνοριακού πράσινου και ιστορικού τουρισμού στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και των διαδικασιών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και των τεχνολογιών κλιματικής προσαρμογής σε ιστορικά και προστατευόμενα κτίρια και τη διευκόλυνση της μεταφοράς καινοτόμων λύσεων ανάμεσα στις χώρες.

Αποτελέσματα ομάδας Τ2

(1) Οδηγός για τη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας σχετικά με τον ιστορικό τουρισμό και τις πράσινες πτυχές του.
(2) Εικονικός οδηγός για τα ιστορικά διασυνοριακά μέρη της Μαύρης Θάλασσας
(3) Έρευνα για το δυναμικό της αγοράς σε σχέση με τον ιστορικό και πολιτιστικό τουρισμό στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας
(4) Εργαστήρια για τον πράσινο ιστορικό τουρισμό

(5) Επιτόπιες επισκέψεις σε ιστορικά και πολιτιστικά τουριστικά σημεία

Business people shaking hands together

T3 - Ανάπτυξη δυνατοτήτων και ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τον πράσινο τουρισμό στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στην παροχή ευκαιριών στους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην πράσινη τουριστική επιχείρηση και τις λύσεις της ενεργειακής βελτιστοποίησης σε προστατευόμενα κτίρια μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Ένας άλλος στόχος είναι να συμβάλει στην ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, με τη συμμετοχή όλων των ομάδων στόχου στις σχετικές δραστηριότητες και να διασφαλίσει την πολυεπίπεδη διασυνοριακή συνεργασία.

Αποτελέσματα ομάδας Τ3: 

(1) Δημιουργία δυνατοτήτων και ανταλλαγή εμπειριών για τον πράσινο τουρισμό στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Επισκέψεις για ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων καθώς και συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς
(2) Διεθνή εργαστήρια και Επιχειρηματικά πρωινά
(3) Πράσινα τουριστικά σαββατοκύριακα
(4) Διεθνή φόρουμ - μια σύγχρονη προσέγγιση των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα του τουρισμού και της πράσινης παραγωγής, προκειμένου να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη πράσινου τουρισμού στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 

ΟΜΆΔΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ

I1 – Πιλοτική υποδομή για την ανάπτυξη πράσινου τουρισμού στη Βουλγαρία

Αποκατάσταση ενός κτιρίου με ιστορική αξία και η μετατροπή του σε τουριστικό χώρο. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα μέρος στην παλιά πόλη της Βάρνας, όπου θα υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για τουριστικές διαδρομές 

I2 - Πιλοτική υποδομή για την ανάπτυξη πράσινου τουρισμού στην Ουκρανία

Η πιλοτική επένδυση αφορά στον εκσυγχρονισμό του Μουσείου Ιστορίας της περιοχής του Δούναβη, στο Ιζμαήλ, σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας 

I3 - Πιλοτική υποδομή για την ανάπτυξη πράσινου τουρισμού στην Ελλάδα

Η προτεινόμενη επένδυση προβλέπει την αξιοποίηση του ιστορικού  κτιρίου  "Εκθεσιακός χώρος Καραθεοδωρή στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας"