Проект GreeTHiS

Зеленият туризъм и историческото наследство като предпоставка за развитие на Черноморския регион

GreeTHiS е проект, финансиран в рамките на Съвместна Оперативна Програма Черноморски Басейн 2014-2020. GreeTHiS обедини партньори от 6 държави: България, Молдова, Украйна, Гърция, Грузия и Румъния.

Целите на проекта са:

– Да насърчи развитието на екологичния (зеления) културен туризъм на трансгранично ниво в Черноморския регион чрез популяризиране на знания и ноу хау за опазване на наследството, технологии за адаптиране към климата в исторически и защитени сгради и подпомагане на трансфера на иновативни бизнес решения

– Да подпомогне разработването на зелени туристически бизнес дейности за постигане на устойчивост на защитени туристически зони и създаване на благоприятни бизнес условия в участващите държави

– Да повиши капацитета на заинтересованите лица за адаптиране към климата в областта на историческото наследство и зеления туризъм

– Да покаже устойчиви енергийни решения в исторически зони и сгради по отношение на опазване на местната култура, наследство и идентичност

ОСНОВНИ ГРУПИ ДЕЙНОСТИ

charts and graphs with magnifying glass and pencil, calculator,

Т1– Технически решения за енергийна ефективност (ЕЕ) и адаптиране към климата в културно-исторически обекти

Целта на тази група дейности е да създаде подходящи условия за повишаване на капацитета на целевите групи чрез предоставяне на техническа подкрепа на пилотни обекти и по този начин създаване на модел за опазване на исторически сгради чрез внедряване на енерго спестяващи мерки. Втората цел на дейността е да насърчи сътрудничеството и взаимодействието между целевите групи чрез създаване на зелена онлайн туристическа платформа. 

Резултати:

(1) Разработване на онлайн каталог за зелен туризъм

(2) Предпроектни проучвания на 3 пилотни сгради във всяка страна с цел прилагане на инвестиционни мерки в защитени сгради

(3) Маркетингово изследване на иновативни технологии за ЕЕ и опазване на климата в исторически сгради и културно-исторически обекти

(4) Списък на технологии, производители и доставчици на услуги в участващите държави

(5) Каталог с иновативни технологии и производители

(6) Техническа подкрепа за местните общности в защитени обекти

tourism

Т2 - Потенциал за развитието на зеления туризъм в защитени територии в черноморските държави и възможности за тяхното развитие

Тази група дейности ще продължи да насърчава зеления и културно-историческия туризъм на транс-гранично ниво в Черноморския басейн чрез повишаване на знанията и процедурите за опазване на наследството, популяризиране на енергийната ефективност и технологиите за адаптиране към климата в исторически и защитени сгради и засилване обмена на иновативни решения между страните.

Резултати:

(1) Пътна карта на културен туризъм и зелени възможности

(2) Виртуален справочник за обекти на културното наследство в Черноморския регион

(3) проучване на пазарния потенциал за исторически и културен туризъм в Черноморския регион

(4) Работни срещи със заинтересовани лица

(5) Посещения на избрани туристически обекти с културно-историческо значение 

Business people shaking hands together

Т3 - От бизнес към индустрия – Повишаване на капацитета и обмяна на опит в зеления туризъм в Черноморския басейн

Тази група дейности цели да предостави възможности на заинтересованите лица да повишат капацитета си за развитието на бизнес възможности в зеления туризъм и ЕЕ решения в защитени сгради чрез обмяна на опит и добри практики. Освен това, тя цели да подобри бизнес взаимоотношенията на хоризонтално и вертикално ниво чрез привличане участието на всички целеви групи и гарантиране на многосекторното сътрудничество в региона. 

Резултати:

(1) Повишаване на капацитета и обмяната на опит в зеления туризъм в Черноморския регион

(2) Обучителни пътувания за обмяна на опит, знания и срещи със заинтересовани лица

(3) Международни семинари. Бизнес закуски

(4) Зелени туристически уикенди

(5) Международни форуми – съвременен подход към заинтересованите лица в зеления туризъм

ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

I1 – Пилотна сграда за зелен културен туризъм – България

Обновяване на сграда с историческо значение и превръщането й в Туристически информационен пункт. Идеята е да се създаде място в историческия център на гр. Варна, където ще се представят възможности за организиране на туристически маршрути.

I2 – Пилотна сграда за зелен културен туризъм – Украйна

Инвестицията е свързана с модернизирането на Историческия музей Измаил в Дунавския регион и превръщането му в енергийно-ефективна сграда.

I3 - Пилотна сграда за зелен културен туризъм – Гърция

Инвестицията предвижда обновяване на Изложбен Център Каратеодорис в Неа Виса Орестиада.