Работна среща и посещение на културни забележителности в област Варна, България

Експерти на АБЧО представиха концепцията на проект GreeTHIS по време на първата работна среща, организирана по проекта в Свободен Университет – Варна на 1 юни 2019г. Амбициозните цели и очакваните резултати бяха споделени в рамките на сесия: „Опазване на културно-историческото наследство“. Повече от 20 специалисти по прилагане на енерго-ефективни технологии и инженеринг,  архитекти, представители на местните власти взеха участие и споделиха практики и мерки за енергийни спестявания и консервиране на исторически сгради. Представени бяха и конкретни енергийни спестявания в сгради, което бе свързано с предвидените мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ в избраната по проекта пилотна сграда на АБЧО. Заедно с това бяха дискутирани инициативи, добри практики и възможности за опазване на културно-историческото наследство и значимост на Варна като стратегически регион.

На следващия ден АБЧО организира първото работно посещение на пилотната сграда по проекта, която се намира  в историческия център на гр. Варна. Срещата бе свързана с практическа демонстрация на технологиите за реставрация и реконструкция на културно-исторически сгради от експерти пред архитекти, инженери и строителни компании, граждански организации и др. Участниците бяха запознати с историята на строителство на сградата и нейното предназначение. Външната фасада и стени бяха обстойно изследвани за целите на предвидените мерки свързани с възстановяване облика на самата сграда. Бяха показани и обсъдени и специални техники за реновиране на сгради, които се използват в настоящата практика и се наблюдават на пазара на предлагане на такива услуги. В резултат от прилагането на енергоефективни мерки, очаква се пилотната сграда да се превърне в туристически информационен център, който да предоставя интересна и атрактивна информация за туристите и гостите на Варна.

Второто работно посещение бе организирано на 31 юли 2019г. като туристическа обиколка на архитектурната забележителност Солницата близо до гр. Провадия, датираща от преди VI – V в. пр. н.е. и Античния Римски град Марцианополис заедно с приказните карстови извори около гр. Девня. Експерти и специалисти от общините, местните музеи, НПО, бизнеса и др. посетиха двете забележителни места и се запознаха с присъщите исторически ценности свързани с историята на района.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published.